Læreplan

Læreplan for Favrskov Musikskole

Baggrund

Ifølge Bekendtgørelse for Musikskoler, § 4, skal musikskoler udarbejde læreplaner, inkl. beskrivelse af undervisningens formål og progression.

Ved en læreplan forstår vi en plan for den læring, der forventes at finde sted over en årrække for en elev i Favrskov Musikskole.

 

Læreplanen er udarbejdet med afsæt i musikskolens kerneopgave, som er:

 • At udvikle elevens forudsætninger for at udfolde sig i musikkens verden, gennem musikalsk læring.

og musikskolens værdigrundlag:

 • Vi spiller sammen på tværs
 • Vi har skabende elever
 • Vi vægter faglighed og rummelighed


Læreplan

Favrskov Musikskoles Læreplan udgøres af en beskrivelse af de kompetencer hos eleverne, som der vil blive arbejdet med over en årrække i Favrskov Musikskole, samt en beskrivelse af de midler underviseren anvender for at sikre, at læringsmålene opnås

 

Der arbejdes med 4 grundkompetencer, som udgør de overordnede læringsmål, gældende for alle undervisningstilbud:

 

 

I de overordnede læringsmål indgår følgende deleelementer, som alle elever over tid vil komme til at arbejde med:

 

Midlerne – er en beskrivelse af hvad lærerne arbejder med for at understøtte læringsmålene.

 

Undervisningens tilrettelæggelse og progression

I Favrskov Musikskole tilrettelægges undervisningen, så den i størst muligt omfang er tilpasset den enkelte elev / det enkelte hold ud fra et læringssyn, som betragter elevens spilleglæde, som den største drivkraft til at lære.

For den enkelte elev/det enkelte hold tilrettelægges undervisnings progression i en dynamisk proces, idet det forudsættes, at der arbejdes med de 4 grundkompetencer, med en udvikling, som er tilpasset den enkeltes motivation og faglige formåen. I tilrettelæggelsen af undervisningens progression indgår Danske Musik- og Kulturskolelederes læreplansskabelon som en del af fundamentet (http://www.dmkl.dk/laeligrerplansskabeloner-juni-2014.html).

Der lægges vægt på:

 • At udvikle og bevare motivationen og videreudvikle de musikalske færdigheder.
 • At eleven får kendskab til forskellige genrer.
 • At arbejde med både bredde og elite.

Elevens udvikling følges løbende i forhold til

 • Balancen mellem elevens ressourcer og muligheder.
 • Elevens musikalske trivsel, socialt og individuelt.
 • At eleven får mulighed for at anvende sine færdigheder i musikalsk samspil med andre.

Den individuelle elevs/ det enkelte holds progression er det muligt for forældre at få indblik i gennem en samtale med elevens lærer.

Lovgrundlaget:

Bekendtgørelse for Musikskoler, pr. 1.1.2014, §4: Musikskolen skal udarbejde læreplaner for samtlige undervisningstilbud. Læreplanerne skal omfatte en beskrivelse af undervisningens formål og progression.

Bekendtgørelse for musikskoler formulerer følgende overordnede mål for undervisningen:

Musikskolen har, jf. lov om musik, § 3 a, stk. 3, til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud. Musikskolen opfylder sit formål i forhold til eleverne ved bl.a.:

 

 1. At bibringe eleverne instrumentale/vokale, skabende og øvrige musikalske færdigheder som forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i fællesskaber, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent.
 2. At udvikle elevernes musikalske udtryk og evner til personlig musikalsk stillingtagen.
 3. At skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.
 4. At give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper.

 

Stk. 2. Musikskolen har i øvrigt til formål at medvirke til at fremme det lokale musikmiljø.